Dnia 29 lipca 2021 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją numer 1381 ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z 2021 roku w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznym z dnia 27 lipca 2021 r.

Rozporządzenie to jest bardzo istotne z punktu widzenia instytucji obowiązanych które badają status PEP swoich klientów w ramach przyjętych standardów oceny ryzyka i wdrożonych procedur AML. 

Nowe rozporządzenie jest pokłosiem przyjętej w 2018 roku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (2018/843) zwanej potocznie Piątą Dyrektywą AML.

Jednym z nowych wymogów które V Dyrektywa AML nałożyła na Państwa członkowskie był obowiązek przygotowania wykazu poszczególnych funkcji, które zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi uznaje się za znaczące funkcje publiczne.

Termin wdrożenia tych przepisów minął w styczniu 2020 roku 

W wyniku tego, instytucje europejskie były zmuszone upomnieć Polskę w sprawie wydania przedmiotowego rozporządzenia. 

Nowe przepisy dotyczące PEP w 2021 roku

Po szybkich konsultacjach rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 29 lipca 2021 roku pod pozycją numer 1381.

Rozporządzenie precyzuje które stanowiska i funkcje w Polsce są uznawane za PEP.

Wcześniejsze przepisy były dość nieprecyzyjne i powodowały szereg dylematów interpretacyjnych np. w kwestii wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. 

Wątpliwości dotyczyły też niektórych stanowisk administracji specjalnej o czym pisaliśmy wielokrotnie na naszych stronach.

Nowe rozporządzenie, które zacznie obowiązywać już niebawem rozwiewa wątpliwości gdyż wymienia listę stanowisk w sposób literalny.

Obecnie warto pochylić się nad nowymi przepisami i upewnić się, że od dnia 31 października procedury AML w Państwa instytucji będą uwzględniły nową listę krajowych stanowisk. 

Jeżeli korzystają Państwo z zewnętrznego dostawy usług list PEP to zachęcamy do sprawdzenia czy Państwa aktualny dostawca tej usługi deklaruje zgodność swoich list z przepisami które będą obowiązywać po 31 października 2021 roku. 

Oczywiście oferowana przez nas usługa Listy PEP, w dniu 31 października 2021 zostanie zaktualizowana w celu dopasowania do obowiązujących przepisów  i tym samym będzie zawierała osoby zajmujące stanowiska ujęte w nowym rozporządzeniu Ministerstwa Finansów.