Dokument opisuje Ogólne warunki dostawy usług na platformie Hyperflow przez SYNTEO – autoryzowanego dystrybutora usług na Platformie usługowej Hyperflow, w tym słownik pojęć, zakres odpowiedzialności, zakres przetwarzanych danych osobowych i sposób realizacji zamówień na usługi dostępne na platformie Hyperflow.

Definicje pojęć

 • Dystrybutor – firma SYNTEO Łukasz Łojek prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 9/107, Stalowa Wola, REGON: 180530511, NIP: 8652272094
 • Dostawca usługi – firma Machine Mind Limited z siedzibą w Wielkiej Brytania, 35 Follager Road, Rugby, zarejestrowana w Companies House pod numerem 11731290.
 • Platforma usługowa Hyperflow (w skrócie PUH) – zestaw oprogramowania komputerowego udostępnianego w formie usługi (Software as Service) dostępnego pod adresem https://hyperflow.eu, którego właścicielem jest Dostawca usługi.
 • Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Dystrybutorem a Dostawcą usługi na świadczenie usługi pośrednictwa sprzedaży i udzielania wsparcia technicznego dotyczącego produktów i usług dostępnych w obrębie PUH.
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu usług na PUH za pośrednictwem kanałów sprzedażowych Dystrybutora.
 • Usługi PUH – wszelkie produkty, w tym produkty w formie usług oferowane do sprzedaży za pośrednictwem PUH.

Oświadczenia Dystrybutora i warunki dostawy usług

 • Dystrybutor oświadcza, że jest związany Umową dystrybucyjną z Dostawcą usługi.
 • Status Autoryzowanego dystrybutora oraz zakres posiadanych przez Dystrybutora kompetencji można potwierdzić na stronie internetowej pod adresem: http://machinemind.ltd/distributors/
 • Dystrybutor oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.
 • Dystrybutor oświadcza, że posiada swobodę w kreowaniu polityki cenowej związanej z usługami PUH, w szczególności jest upoważniony do negocjanci cen z Klientem i udzielania rabatów.
 • Głównym celem zawartej umowy dystrybucyjnej jest ułatwienie zakupu usług dostępnych na PUH Klientom posiadającym siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:
  • Umożliwienie złożenia zamówienia przez Klienta na usługi PUH w cenach wyrażonych w walucie PLN.
  • Umożliwienie Klientowi dokonania płatności w walucie PLN na rachunek bankowy Dystrybutora
  • Wystawienie przez Dystrybutora faktury VAT za zamówione usługi.
 • Celem zawartej umowy jest również udzielnie wsparcia informacyjnego i technicznego w języku polskim – związanego ze świadczeniem usług PUH.
 • Dystrybutor oświadcza, że realizuje zamówienia na usługi PUH wyłącznie w formie przed-płaconej (na podstawie informacji płatniczej proforma)
 • Zamówiona i opłacona Usługa PUH zostanie uruchomiona po otrzymaniu płatności przez Dystrybutora, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zaksięgowania środków na koncie Dystrybutora.

Wyłączenie odpowiedzialności Dystrybutora

Zważywszy, że rola Dystrybutora ogranicza się w do roli pośrednictwa w zakupie usług i udzielenia wsparcia technicznego, Klient zamawiający usługę zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Dystrybutora związanych z działaniem usługi PUH.

Wszelkie roszczenia w materii związanej z należytym wykonaniem usługi PUH zgłoszone do Dystrybutora, zostaną niezwłocznie przekazane bezpośrednio do Dostawy usługi.

Odpowiedzialność Dystrybutora wobec Klienta dotyczy wyłącznie procesu zamówienia i opłacenia usługi PUH.

Wszelka odpowiedzialność Dystrybutora wobec Klienta kończy się w momencie skutecznego przekazania informacji do Dostawy usługi o pomyślnym przetworzeniu płatności za złożone zamówienia, co potwierdza zmiana statusu zamówienia na Opłacone widoczna po zalogowaniu klienta do PUH.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W celu realizacji zamówienia na usługi PUH, Klient wypełniając formularz rejestracji wyraża zgodę na udostępnienie Dystrybutorowi swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do

 • identyfikacji Klienta i weryfikacji jego danych
 • uruchomienia testowych (bezpłatnych) wersji sług PUH i przekazania dostępu do PUH Klientowi.
 • przedstawienia oferty handlowej w walucie PLN
 • negocjacji handlowych z Klientem
 • wystawieniu i dostarczeniu faktury VAT oraz informacji płatniczej proforma.

Zakres przekazanych danych obejmuje:

 • Nazwę, numer NIP i adres rejestrowy Klienta
 • Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta
 • Adres e-mail Klienta
 • Numer telefonu Klienta

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez cały okres świadczenia usług PUH oraz w terminie późniejszym w celu przewidzianym przepisami prawa – np. ustawy o rachunkowości i ustawy o VAT.

Sposób realizacji zamówienia na usługi PUH

Katalog usług PUH oraz formularz rejestracyjny do założenia Konta Klienta w celu wypróbowania i zamówienia usług dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem URL: http://hyperflow.eu/pl